Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
02/26/2024

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၂၆.၂.၂၀၂၄ မၾ ၃.၃.၂၀၂၄ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆႎၾေနဲႚ ဗုဒၭဟူးက ကုမ္ရာသီမႀာ ရာသီသခင္ ဴဖစ္တဲ့စေနနနဲႚအတူ ပူးယႀဥ္ေန႓ပီး အဂႆၝက ဥစ္အဴဖစ္ အား႟ၾိတဲ့ မကာရရာသီမၾာ ေသာဳကာနဲႚအတူ ပူးယႀဥ္ ရပ္တည္ေနတယ္။ အဂႆၝေရာ ေစနပၝ မိႍရာသီက ဳကာသပေတးကို ဆက္သၾယ္ ဴမင္ယႀဥ္ထား႓ပီး ရာဟုနဲႚ ကိေတၠတာ့ မိန္နဲႚ ကန္ရာသီေတၾမႀာ ဆက္လက္ ရပ္တည္ေနတယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေဈးကၾက္ခနႛ္မႀန္းခဵက္

ဒီအပတ္မႀာ တနဂႆႎၾေ၊ ဗုဒဟူးနဲႚ ေစေနဳတက ကုမ္ရာသီမႀာ အတူတဳက ပူးယႀဥ္လာလိုႛ ကုန္စည္အေရာင္းအဝယ္၊ ေ႟ၿေဈး၊ ဆန္စပၝးေဈး စတာေတၾမႀာ ေရာင္းလိုႛဝယ္လိုႛ သိပ္မေကာင္းတာေတၾ ဴဖစ္တတ္တယ္။ ေဈးေကာင္းေပမဲ့ လုပ္ကိုင္ေရာင္းဝယ္လိုႛ မေကာင္းတာ ဴဖစ္တတ္႓ပီး ဳကာသပေတးကို ဴမင္ယႀဥ္ဆက္သၾယ္ထားတဲ့အဂႆၝ၊ စေနရဲႚ ရိုက္ခတ္မႁေဳကာင့္လည္း ေငၾေဳကးေဈးကၾက္မႀာပၝ အတက္အကဵ မ႓ငိမ္တာေတၾ ဴဖစ္ပၾားတတ္တယ္။
တစၯတၨာ ပဲေဈးကၾက္မႀာ ေဈးအတက္အကဵ မ႓ငိမ္တာေတၾ ဆက္ဴဖစ္နိုင္႓ပီး ေနာက္ပိုင္းရက္ေတၾမႀသာ ပဲေဈး အေတာ္အသင့္ ဴပန္ေကာင္းနိုင္တယ္။ ဆႎၤပၝးက ဒီအပတ္မႀာ ေဈးအေဴပာင္းအလဲ သိပ္မရႀိေပမယ့္ တက္ေဈး အဴမင့္ေဈးမႀာ ဆက္ရႀိတတ္တယ္။ ေ႟ၿေဈးက ကဵမလိုနဲႚ ဆက္ေကာင္းတတ္႓ပီး ေငၾေဈးလည္း ဆက္မာနိုင္တယ္။

ေနႚသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆႎၾေသားသမီးေတၾက အလုပ္ေတၾ အဆင္ေဴပေပမယ့္ ေငၾေဳကးပိုင္းမႀာေတာ့ ဟုတ္မလိုနဲႚ အဖဵားရႀူးတာေတၾ ႒ကႂံရတတ္တယ္။ ေငၾေရးေဳကးေရး အခက္ေတၾႚတတ္႓ပီး ႒ကီးကဲသူေတၾက ကူညီမၾသာ အဆင္ေဴပမႁ ရလိမ့္မယ္။ မိတ္ေဆၾ၊ အဆက္အသၾယ္ေတၾနဲႚ အလႀမ္းေဝးေနလိမ့္မယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက အလုပ္အကိုင္ေတၾနဲႚ ပတ္သက္လိုႛ ရည္႟ၾယ္ထားတဲ့အတိုင္း မဴဖစ္တာ၊ ဴဖစ္သလိုေလး လုပ္လိုက္ရတာေတၾ မဳကာခဏ ႒ကႂံရလိမ့္မယ္။ အလုပ္အကိုင္ အ႒ကံအစည္တခဵိႂႚကို လက္လၿတ္ရတာမဵိႂးေတၾ ဴဖစ္တတ္တယ္။ စိတ္ရႁပ္ အာ႟ုံေနာက္ရတာေတၾ ဴဖစ္မယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက ေမရမရာ ဴဖစ္ေနတဲ့အလုပ္ေတၾက ဒီအပတ္မႀာ လမ္းေဳကာင္းေတၾ ေပၞလာမယ္။ အလုပ္ နဲႚ ေငၾေဳကးပိုင္းမႀာ ေကဵနပ္အားရစရာေတၾ ဴဖစ္လာမယ္။ ဒၝေပမယ့္ ကိုယ္တိုင္က စိတ္မဵားတာ၊ ခဵီတုံခဵတႂံ ဴဖစ္႓ပီး မဆုံးဴဖတ္နိုင္တာေတၾေဳကာင့္ ရသင့္တာနဲႚ လၾဲတတ္တယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက ဒီအပတ္အေစာပိုင္းမႀာ အလုပ္စီးပၾားကံေတၾ ေကာင္းေပမယ့္ သီတင္းပတ္ႎႀောင္းပိုင္းမႀာ အဆင္မေဴပမႁေလးေတၾ၊ အထစ္အေငၝ့ ၊ အဟနႛ္အတားေလးေတၾ ဴမင္လာရမယ္။ လုပ္ကိုင္ေနကဵေတၾေတာင္မႀ ခက္ခက္ခဲခဲ လုပ္ယူရ႓ပီး ေငၾလည္း ကဵပ္တတ္တယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက တစ္ပတ္လုံးမႀာ အလုပ္နဲႚ ပတ္သက္ရင္ စိတ္တိုင္းမကဵတာ၊ အတိုက္အခိုက္ေတၾ မ္ားတာ၊ အလိုမက္ ဴဖစ္တာေတၾ ႒ကႂံရေနရလိမ့္မယ္။ ကိုယ့္ကို ထိခိုက္မႁ မရႀိေပမယ့္ လုပ္ရကိုင္ရတာက သိပ္႓ပီး ဟႎၳက္ဘဲ ဴဖစ္ေနမယ္။ စိတၯႃပႎၤရာ မဵားမယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက အရင္အပတ္က အဆင္မေဴပသမ႖ အလုပ္ေတၾက ဒီအပတ္ႎႀောင္းပိုင္းက စတင္႓ပီး အေဴခအေန ေကာင္းလာမယ္။ လုပ္ပိုင္ခၾင့္ေတၾ ရလာ႓ပီး ဦးစားေပးခံရမယ္။ ႒ကီးကဲသူေတၾ၊ ဩဇာအာဏာရႀိသူနဲႚ အစိုးရပိုင္းေတၾဆီက အကူအညီ ရတတ္တယ္။

စေနသားသမီးေတၾက တစ္ပတ္လုံးမႀာ အလုပ္အကိုင္ကံ အေကာင္းဆုံးေနႚနံ ဴဖစ္တယ္။ ဘယ္အလုပ္မဵိႂးမႀာမဆို စိတ္ေရာကိုယ္ပၝ ခဵမ္းသာရမယ္။ ေငၾေဳကး ဴဖစ္ေစ၊ ဩဇာအရ ဴဖစ္ေစ ကိုယ့္စိတ္တိုင္းကဵအေဴခအေန ဴဖစ္ေန႓ပီး အကူအညီ အေထာက္အပံ့ေတၾပၝ ရလၾယ္ေနမယ္။

ဒီအပတ္ ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာေနႚက ဴပႍဒၝး ဴဖစ္ေပမယ့္ အ႓မိတၨစုတ္ရက္လည္း ဴဖစ္ေနတဲ့အတၾက္ အဆိုးအညံ့ေတၾကို ေဴခဖဵက္႓ပီး ေအာင္ဴမင္မႁ ရတတ္တယ္။ အဂႆၝေနႚက ရက္ရာဇာေနႚေကာင္း ဴဖစ္႓ပီး ဗုဒၭဟူးေနႚက မဟာရက္ဳကမ္း၊ သမားညိုနဲႚ ရက္ပုပ္ေတၾ ဆုံလိုႛ သတိထားရမယ္။ ဳကာသပေတးေနႚက ရက္ရာဇာေနႚေကာင္း ဴဖစ္႓ပီး ေသာဳကာေနႚက နဂၝးေပၞရက္ ဴဖစ္လိုႛ နည္းနည္း ညံ့တယ္။ စေနေနႚက ဝၝရမိတၨႂ႒ကီးနဲႚ ရႀမ္းရက္ ဆုံလိုႛ အေရး႒ကီးကိစၤေတၾ ယာယီ ေရႀာင္သင့္တယ္။ တနဂႆႎၾေနႚက ဴပႍဒၝးနဲႚ အ႓မိတၨစုတ္ရက္ ထပ္တိုက္ဆိုင္လိုႛ အဆိုးထဲေကန အေကာင္းေတၾ ႒ကႂံရတတ္တယ္။