Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
07/15/2024

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၁၅.၇.၂၀၂၄ မၾ ၂၁.၇.၂၀၂၄ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆႎၾေက ၁၆ ရက္ေနႚမႀာ ကရကဋ္ရာသီကို ေဴပာင္း႓ပီး ဗုဒၭဟူး၊ ေသာဳကာေတၾနဲႚ ပူးယႀဥ္တယ္။ ဗုဒၭဟူးက ၁၉ ရက္ေနႚမႀာ သိဟ္ရာသီကို ကူးေဴပာင္း႓ပီး ကုမ္ရာသီက ေနာက္ဴပန္သၾားေနတဲ့ စေနနဲႚ အဴပန္အလႀန္ ဴမင္မယ္။ အဂႆၝကေတာ့ ႓ပိႍရာသီမႀာ ဳကာသပေတးနဲႚ ပူးယႀဥ္ေနတယ္။ ရာဟုက မိန္ရာသီမႀာ ဆက္လက္ တည္ရႀိတယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေဈးကၾက္ခနႛ္မႀန္းခဵက္

အဂႆၝ႓ဂိႂဟ္ ႓ပိႍရာသီကို ဝင္တာနဲႚ ကုမ္ရာသီက စေနနဲႚ ရာသီသံဃာတအဴမင္ ဆက္ဩယၴာမၾာ ဴဖစ္လိုႛ ဒီလ ၁၂ ရေကၠန ဩဂုတ္ႎႀောင္းပိုင္းအထိမႀာ ပဋိပကၡေတၾ ၊ သဘာဝေဘးေတၾ အရႀိန္ ဴပင္းထန္လာဖၾယ္ ရႀိတယ္။ ကုန္သည္စီးပၾား၊ လုပ္ငန္းရႀင္ေတၾကလည္း ဒီကာလမၾာ သတိဝီရိယနဲႚ ေစာင့္ဳကည့္ လုပ္ကိုင္သင့္တယ္။

ဒီအပတ္ ပဲမဵိႂးစုံေဈးကၾက္မႀာ အေရာင္းအဝယ္ သၾက္လာနိုင္႓ပီး ေဈးလည္း အေတာ္အတန္ ေကာင္းလာမယ္။ ဆႎၤပၝးက ေဈးမ႓ငိမ္မသက္ေတၾ ဆက္ဴဖစ္နိုင္တယ္။ ေ႟ၿေဈးက အဴမင့္တန္းမႀာ ဆက္လက္ တည္႓ငိမ္နိုင္႓ပီး ေငၾေဈးကေတာ့ အနည္းငယ္ ဴပန္ေအးတာမဵိႂး ဴဖစ္လာနိုင္တယ္။

ေနႚသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆႎၾေသားသမီးေတၾက မိတ္ေဆၾအသိုင္းအဝိုင္းရဲႚအကူအညီေတၾ ရမယ္။ ကိုယ္တိုင္က ဘာလုပ္ရမယ္မႀန္း မသိဘဲ ေတၾေဝမႁ မဵားေနလိမ့္မယ္။ ဘာလုပ္လုပ္ တခၝတည္းမ႓ပီးဘဲ အ႒ကိမ္႒ကိမ္ လုပ္ေနရမယ္။ အလုပ္အကိုင္ ေငၾေဳကးကံ အေတာ္အသင့္ ေကာင္းမၾန္နိုင္တဲ့ကာလ ဴဖစ္တယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက ေငၾဝင္လာဘ္႟ၿင္တာေတၾ ဴဖစ္တတ္ေပမယ့္ အလုပ္ေတၾကေတာ့ ခၝတိုင္းထက္ ပို႓ပီး ႟ုန္းကန္ရ ႒ကိႂးစားရတာေတၾ ဴဖစ္လာမယ္။ အလုပ္ေဟာင္း ရပ္႓ပီး အလုပ္သစ္ လမ္းေဳကာင္း ေပၞလာနိုင္တယ္။ လုပ္ေနကဵေတၾ မလုပ္ခဵင္ဘဲ အလုပ္သစ္ ေဴပာင္းခဵင္လိမ့္မယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက ဒီအပတ္မႀာ လုပ္ငန္းစီးပၾား အထစ္အေငၝ့ မဵားမယ္။ လုပ္ရင္းကိုင္ရင္း အေပၝက္အလမ္း မတည့္တာေတၾ ဆက္တိုက္ ႒ကႂံလာနိုင္တယ္။ ေငၾေဳကးကိစၤနဲႚ ေကတာကၠဆ မဵားမယ္။ အလုပ္အတၾက္နဲႚ ပတ္သက္႓ပီး ပူပန္ေဳကာင့္ကဵစရာေတၾ မဵားလာတတ္တယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက ေငၾေဳကးစီးပၾား ကံဇာတာ တက္လာမယ္။ အလုပ္ေတၾ ေအာင္ဴမင္မႁ ရ႓ပီး အဳလယၨကူ အဆင္ေဴပတာ မဵားမယ္။ စပ္တူစပ္ဖက္၊ ရႀယ္ယာလုပ္ငန္းေတၾ အကဵိႂးေပးမယ္။ မိတ္ေကာင္းေဆၾေကာင္းေတၾနဲႚ ခဵိတ္ဆက္မိမယ္။ အတိုက္အခိုက္ေတၾေတာ့ မဵားလာနိုင္တယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက ကံအေကာင္းဆုံးအေနအထား ဴဖစ္လာနိုင္႓ပီး လုပ္ကိုင္႒ကံစည္သမ႖ေတၾလည္း ေအာင္ဴမင္မႁ ရလၾယ္မယ္။ အကဵိႂးတူလုပ္ငန္းေတၾ ေပၞလာရင္ ေအာင္ဴမင္ကိန္း ရႀိတယ္။ စိတ္တူကိုယ္တူေတၾနဲႚ ေပၝင္းဖက္ လုပ္ကိုင္ခၾင့္ ရမယ္။ ေငၾေဳကးစီးပၾား ကံေကာင္းမယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက အ႒ကီးအကဲေတၾနဲႚ အေဴခအတင္ ဴဖစ္တတ္တယ္။ အစိုးရ၊ အာဏာပိုင္နဲႚ ပတ္သက္လိုႛ ကိုယ့္ဘက္က အမႀားအယၾင္း မရႀိေအာင္ သတိထားရမယ္။ လုပ္ငန္းကိုင္ငန္းေတၾက မတည္မ႓ငိမ္ ဴဖစ္မယ္။ ေငၾဝင္လိုက္ထၾက္လိုက္နဲႚ လက္ထဲ မ႓မဲ ဴဖစ္ေနမယ္။

စေနသားသမီးေတၾက တစၯတၴႂံးမၾာ အလုပ္ေတၾက ဟိုမေရာက္ဒီမေရာက္ ဴဖစ္ေနမယ္။ လုပၴေကၤဳတကို မဴပတ္ဘဲ တစ္ခု႓ပီးတစ္ခု ဆက္တိုက္ လုပ္ေနရမယ္။ စိတ္ပူပန္စရာေတၾ ႒ကႂံရမယ္။ အမႁအခင္းဴပႍနာေတၾပၝ ဴဖစ္တတ္လိုႛ သတိဴပႂရမယ္။ ကံဇာတာနိမ့္ပၝးတတ္ခဵိန္ ဴဖစ္တယ္။

ဒီအပတ္ ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာေနႚဟာ  သာမန္ရက္ ဴဖစ္႓ပီး အဂႆၝေနႚက ဴပႍဒၝး ဴဖစ္လိုႛ ေရႀာင္ကဵဥ္ရမယ္။ ဗုဒဟူးေနႚက မနက္ပိုင္းမႀာ ရက္ရာဇာ ဴဖစ္႓ပီး မၾန္းလၾဲရင္ ဴပႍဒၝး ဴဖစ္တယ္။ ဳကာသပေတးေနႚက သာမန္ရက္ ဴဖစ္႓ပီး ေသာဳကာေနႚကေတာ့ နဂၝးေပၞနဲႚ သမားညိုရက္ေတၾ ဆုံလိုႛ ေရႀာင္ရမယ္။ စေနေနႚက ဝၝရမိတၨ႒ကီးနဲႚ သမားညိုရက္ ဴဖစ္လိုႛ အနည္းငယ္ ညံ့တယ္။ တနဂႆႎၾေနႚက ရက္ရာဇာနဲႚ အ႓မိတၨစုတ္ရက္ေတၾ ဆုံလိုႛ အေကာင္းဆုံးရက္ ဴဖစ္တယ္။