Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
02/12/2024

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၁၂.၂.၂၀၂၄ မၾ ၁၈.၂.၂၀၂၄ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆႎၾေက ဒီအပတ္မႀာ စေနပိုင္ ဴဖစ္႓ပီး စေနလည္း ရပ္တည္ေနတဲ့ ကုမ္ရာသီကို ကူးေဴပာင္းေရာက္ရႀိမယ္။ အဂႆၝက မကာရရာသီမၾာ ဥစ္အဴဖစ္နဲႚ ရပ္တည္ရင္း ေသာဳကာကို ပူးယႀဥ္ေနမယ္။ ဗုဒၭဟူးကလည္း မကာရာမၾာ တည္ရႀိေန႓ပီး ႓ဂိႂဟ္ ၃ လုံး ပူးယႀဥ္မႁ ဴဖစ္ေနမယ္။ ဳကာသပေတးက မိႍရာသီနဲႚ ရာဟုက မိန္ရာသီေတၾမႀာ ဆက္ရႀိေနမယ္။ ဳကာသပေတးကို ေစေနရာ အဂႆၝပၝ အဴမင္ဆက္သၾယ္ထားမယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေဈးကၾက္ခနႛ္မႀန္းခဵက္
ဒီအပတ္မႀာ အဂႆၝက ဥစ္အဴဖစ္ အားေကာင္းတဲ့ မကာရရာသီမၾာ ရပ္တည္လာ႓ပီး မိႍရာသီက ဳကာသပေတးနဲႚ ဆက္သၾယ္လာတယ္။ ဳကာသပေတးကို အဂႆၝအဴပင္ ေစနကပၝ အဴမင္ရႀိထားတဲ့အတၾက္ ပၝပ႓ဂိႂဟ္ေတၾရဲႚအတူ ပူးေပၝင္း ဴမင္ယႀဥ္မႁကို ခံထားရတယ္။ ေ႟ၿေဈးကၾက္၊ ေငၾေဳကးေဈးကၾက္ေတၾမႀာ သတိထားလုပ္ကိုင္ရေတာ့မယ့္ ကာလ ဴဖစ္တယ္။ အဂႆၝနဲႚအတူ ေသာဳကာလည္း ရပ္တည္လာလိုႛ စိတ္မခဵမ္းေဴမ့စရာကိစၤေတၾ ဴဖစ္တတ္တယ္။

တစၯတၨာ ပဲေဈးကၾက္မႀာ အေရာင္းမဵားတာေတၾ ဴဖစ္လာလိုႛ ေဈးအလႁပ္အခတ္ မဵားလာ႓ပီး အကဵဘက္ကို ပို ဦးတည္နိုင္တယ္။ ဆႎၤပၝးက ေဈးလႁပ္ရႀားမႁ ဴမန္ဆန္႓ပီး အေရာင္းကဵပ္တတ္တယ္။ ေ႟ၿေဈးက ေရာင္းအားေတၾ ဝယ္အားေတၾ မ႖ေဴခ ဴဖစ္လာ႓ပီး ေဈးကေတာ့ မ႓ငိမ္ဘဲ ဴဖစ္ေနမယ္။ ေငၾေဈး အတက္အကဵ ဴမန္ဆန္တတ္တယ္။

ေနႚသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆႎၾေသားသမီးေတၾက ဒီအပတ္မႀာလည္း လုပ္ငန္းကိုင္ငန္းေတၾ ဟန္မကဵေသးဘဲ ဴဖစ္ေနမယ္။ တဴခားေသာ နည္းလမ္းကေန အကဵိႂးအဴမတ္ေတၾ ရတတ္ေပမယ့္ ကိုယ့္စီးပၾားကိုယ့္အလုပ္ေတၾကေတာ့ လည္ပတ္မႁ မမႀန္ဘဲ ခက္ခဲေနတတ္တယ္။ မိတ္ေဆၾေတၾက ကူညီမစမယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက တစ္ပတ္လုံးမႀာ ကိုယ္ေရာစိတ္ပၝ ပင္ပန္းႎၾမ္းနယ္မႁ မဵား႓ပီး ေနထိုင္မေကာင္းေတၾပၝ ဴဖစ္တတ္တယ္။ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာနဲႚ ကဵန္းမာေရးမႀာ သတိထားရမၾာ ဴဖစ္သလို အလုပ္အကိုင္ဘက္မႀာလည္း အႎႀောင့္အယႀက္ေတၾ မဳကာခဏ ေပၞလာလိမ့္မယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက ေငၾေဳကးစီးပၾားကံေတၾ ပၾင့္လန္းလာမယ္။ စိတ္ပင္ပန္းလူပန္း ဴဖစ္ရေပမယ့္ ကိုယ့္ဘက္က ႒ကိႂးစားသေလာက္ အရာထင္မယ္။ ႒ကီးကဲသူေတၾ၊ အာဏာပိုင္ေတၾနဲႚေတာ့ အဆင္မေဴပ ဴဖစ္တတ္လိုႛ ဒီအခဵက္ သတိထားရမယ္။ အလုပ္ကံေတၾ ေကာင္းေနမယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက ဥပေဒနဲႚ မလၾတ္ကင္းတာေတၾ လုံးဝ ေရႀာင္ရမယ္။ အ႒ကီးအကဲ၊ ဆရာသမားေတၾနဲႚ အဴငင္းအခုံ ဴဖစ္ရတတ္တယ္။ အလုပ္ေတၾ ေကာင္း႓ပီး ကိုယ့္ကို ဦးစားေပးတာ၊ ေနရာေပးတာေတၾ ႒ကႂံရမယ္။ ဝင္ေငၾလမ္းေဴဖာင့္႓ပီး စိတ္ခဵမ္းသာမႁ ရလိမ့္မယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက လုပ္နိုင္ကိုင္နိုင္စၾမ္းေတၾ တိုးတက္လာမယ္။ ကိုယ့္အရည္အခဵင္းအစၾမ္းအစကို ဴပသနိုင္မယ္။ ဒၝေပမယ့္ တစ္ပတ္အတၾင္း လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတၾက အထစ္အေငၝ့ေတၾ အလႀည့္အပတ္ေတၾ မဵားမယ္။ ေငၾေဳကးကိစၤ ေခၝင္းခဲစရာ ေပၞမယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက ဒီအပတ္မႀာ စိတ္ဆိုးေဒၝကန္စရာေတၾ မဳကာခဏ ႒ကႂံရမယ္။ ကိုယ္စိတ္ႎႀစ္ပၝးစလုံး မ႟ၿင္မလန္း ဴဖစ္ေနမယ္။ စိတ္ထဲ ႓ငီးေငၾႚလၾယ္႓ပီး အလုပ္ေတၾလည္း ေသခဵာ မလုပ္နိုင္ ဴဖစ္မယ္။ အလုပ္ေတၾကို တခၝမက ဴပန္လုပ္ေပးရမယ္။ ေငၾအတၾက္ အာ႟ုံမဵားမယ္။

စေနသားသမီးေတၾက လုပ္ငန္းစီးပၾားအေဴခအေန အေတာ္အတန္ ေကာင္းမၾန္ေနမယ္။ မဳကာခဏ ခရီးေတၾပၝ သၾားလာရတတ္တယ္။ အလုပ္နဲႚ ပတ္သက္လိုႛ စိတ္ရႁပ္စရာေလးတခဵိႂႚ ႒ကႂံလိမ့္မယ္။ ဒၝေပမယ့္ ဝင္ေငၾေတာ့ စိတ္တိုင္းကဵမယ္။ ကဵန္းမာေရး နည္းနည္း ညံ့မယ္။

ဒီအပတ္ ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာေနႚက ဴပႍဒၝး ဴဖစ္ေပမယ့္ အ႓မိတၨစုတ္လည္း ဴဖစ္လိုႛ ကိစၤ႒ကီးငယ္အတၾက္ သုံးမယ္ဆိုရင္ သတိေလး နဲႚ ေဆာင္သင့္တယ္။ အဂႆၝေနႚက ရက္ရာဇာ ဴဖစ္ေပမယ့္ မဟာရက္ဳကမ္းနဲႚ သမားညိုရက္ေတၾပၝ တိုက္ဆိုင္ေနလိုႛ သတိဴပႂရမယ္။ ဗုဒၭဟူးေနႚက သာမန္ရက္ ဴဖစ္႓ပီး ဳကာသပေတးေနႚက ရက္ရာဇာနဲႚ ဝၝရမိတၨႂ႒ကီး တိုက္ဆိုင္ေနလိုႛ ေကာင္းဆိုး ယႀဥ္တၾဲေနတယ္။ ေသာဳကာေနႚက ဝၝရမိတၨႂငယ္နဲႚ သမားဴဖႃ၊ ရက္ပုပ္ေတၾ တိုက္ဆိုင္ေနလိုႛ မဂႆလာ နဲႚ အေရး႒ကီးကိစၤေတၾ ဆိုင္းသင့္တယ္။ စေနေနႚက သာမန္ရက္ ဴဖစ္႓ပီး တနဂႆႎၾေနႚက ဴပႍဒၝး ဴဖစ္တယ္။