Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
07/08/2024

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၈.၇.၂၀၂၄ မႀ ၁၄.၇.၂၀၂၄ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆႎၾေနဲႚ ေသာဳကာက ေမထုန္ရာသီမႀာ ဆက္ရႀိေန႓ပီး ဗုဒၭဟူးက ကရကဋ္ရာသီ၊ အဂႆၝက ၁၂ ရက္ေနႚမႀာ မိႍရာသီကေန ႓ပိႍရာသီကို ကူးေဴပာင္းမယ္။ ဳကာသပေတးက ႓ပိႍရာသီ၊ ရာဟုက မိန္ရာသီေတၾမႀာ ဆက္ရႀိေနတယ္။ စေန႓ဂိႂဟ္ကေတာ့ အသၾားမမႀန္ဘဲ ေနာက္ဴပန္သၾားေနရင္း အဂႆၝနဲႚ ဆက္သၾယ္လာဖိုႛ ရႀိတယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေဈးကၾက္ခနႛ္မႀန္းခဵက္

အဂႆၝ႓ဂိႂဟ္ ႓ပိႍရာသီကို ဝင္တာနဲႚ ကုမ္ရာသီက စေနနဲႚ ရာသီသံဃာတအဴမင္ ဆက္ဩယၴာမၾာ ဴဖစ္လိုႛ ဒီလ ၁၂ ရက္ကေန ဩဂုတ္ႎႀောင္းပိုင္းအထိမႀာ ပဋိပကၡေတၾ ၊ သဘာဝေဘးေတၾ အရႀိန္ ဴပင္းထန္လာဖၾယ္ ရႀိတယ္။ ကုန္သည္စီးပၾား၊ လုပ္ငန္းရႀင္ေတၾကလည္း ဒီကာလမၾာ သတိဝီရိယနဲႚ ေစာင့္ဳကည့္ လုပ္ကိုင္သင့္တယ္။

ဒီအပတ္ ပဲမဵိႂးစုံေဈးကၾက္မႀာ အေရာင္းအဝယ္ အေတာ္အတန္ ဴပန္ေကာင္းလာနိုင္႓ပီး ေဈးကေတာ မ႓ငိမ္နိုင္ဘဲ အတက္အကဵေတၾ ခပ္စိတ္စိတ္ ဴဖစ္လာတတ္တယ္။ ဆန္စပၝးက ေဈးအေတာ္အသင့္ ေကာင္းမၾန္လာတတ္႓ပီး အေရာင္းအဝယ္လည္း သင့္လာမယ္။ ေ႟ၿေဈးက အဴမင့္တန္းမႀာ ႓ငိမ္နိုင္႓ပီး ေငၾေဈး လႁပ္ရႀားမႁ ဴမန္လာနိုင္တယ္။

ေနႚသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆႎၾေသားသမီးေတၾက တစ္ပတ္လုံးမႀာ ေငၾေဳကးစီးပၾားအတၾက္ ႟ုန္းကန္ရတာ မဵားမယ္။ အလုပ္ေတၾအေပၞ စိတ္ပၝဝင္စားမႁ နည္းသၾားတတ္႓ပီး စိတ္ပဵက္လက္ပဵက္ ဴဖစ္ရတတ္တယ္။ အလုပ္ကထက္ တဴခားလမ္းေဳကာင္း ရေပၝက္ရလမ္းေတၾ ေပၞလာမယ္။ မိတ္ေဆၾေတၾက ကူညီမစမယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက ဒီအပတ္မႀာ ကိုယ္ေရာစိတ္ပၝ မၾန္းဳကပ္နာကဵင္စရာ မဵားတတ္တယ္။ လုပ္ကိုင္သမ႖ကို သတိထားသင့္႓ပီး တစၡ္ေကၠလး မႀားတာနဲႚ ထိခိုက္နစ္နာမႁ မဵားတတ္တယ္။ လုပ္ငန္းမႀာ အတိုက္အခိုက္ေတၾ အ႓ပိႂင္အဆိုင္ေတၾ ေပၞလာမယ္။ ေငၾအတၾက္ ပူပန္မႁ မဵားလာမယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက စၾနႛ္စားရတဲ့အလုပ္ေတၾမႀာ ေအာင္ဴမင္မယ္။ ေမသခ္ာေမရရာဘဲ လုပ္ဳကည့္လိုက္ရာကေန အကဵိႂးအဴမတ္ေတၾ ရရႀိတတ္တယ္။ လုပ္ငန္းစီးပၾားကံေကာင္း႓ပီး ေငၾေဳကးလာဘ္လာဘေတၾ ရလၾယ္လိမ့္မယ္။ ဒၝေပမယ့္ ခရီးကိစၤ၊ ယာဥ္ကားကိစၤေတၾမႀာ စိတ္ညစ္ရတတ္တယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက တစ္ပတ္လုံး ကံေကာင္းေနတတ္႓ပီး ႒ကံစည္လုပ္ကိုင္သမ႖လည္း အေပၝက္အလမ္းေတၾ တည့္႓ပီး ေအာင္ဴမင္မႁ ရမယ္။ ကိုယ့္ကို တကူးတက ေနရာေပး၊ ေအလးထား ဆက္ဆံတာေတၾ ခံရတတ္တယ္။ လုပ္ငန္း တိုးခဵဲ့လိုႛ ေကာင္းတယ္။ ဝင္ေငၾလည္း ေဴဖာင့္ေနမယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက ဒီအပတ္မႀာ ကိုယ္ေရာစိတ္ပၝ ဳကည္လင္႟ၿင္ဴပမႁ မဵားမယ္။ အဆင္မေဴပမႁေတၾကို သက္ေတာင့္သက္သာနဲႚ ေကဵာ္ဴဖတ္နိုင္မယ္။ ဒၝေပမယ့္ အလုပ္ကိစၤနဲႚ ပတ္သက္ရင္ေတာ့ အမၾားမခံတဲ့ကာလ ဴဖစ္လိုႛ ေသခဵာ သတိဴပႂရမယ္။ ေငၾကုန္ေဳကးကဵ မဵားလိမ့္မယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက ကံဇာတာ ညိုးမႀိန္တတ္တဲ့ကာလ ဴဖစ္လိုႛ ဒီအပတ္မႀာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႟ၾက္သမ႖ေတၾ ဂ႟ုစိုက္ရမယ္။ အလုပ္ေတၾကလည္း ႒ကိႂးစားသေလာက္ အရာမထင္ဘဲ တခၝမက ဴပန္လႀည့္လုပ္ရတာေတၾခဵည္း ဴဖစ္ေနမယ္။ ဒီအပတ္မႀာ ႒ကံဖန္႓ပီး ေငၾကုန္တာေတၾ ဴဖစ္ေနမယ္။

စေနသားသမီးေတၾက ဒီအပတ္ အလုပ္အကိုင္၊ စီးပၾားေရးမႀာ အထိုက္အေလဵာက္ အဆင္ေဴပေအာင္ဴမင္မယ္။ ဒၝေပမယ့္ ကိုယ္တိုင္က ဂဏႀာမ႓ငိမ္ဘဲ ဟိုသၾားဒီသၾားကိစၤေတၾ မဵားေန႓ပီး အလုပ္ထဲ အာ႟ုံဝင္စားမႁ နည္းမယ္။ စိတ္ႎႀစ္ခၾ ဴဖစ္စရာေတၾ၊ မဳကည္လင္စရာေတၾ ခံစားရတတ္တယ္။

ဒီအပတ္ ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာေနႚဟာ  အ႓မိတၨစုတ္ရက္ ဴဖစ္လိုႛ အထူး ေကာင္းမၾန္တဲ့ရက္ ဴဖစ္တယ္။ အဂႆၝေနႚက ဴပႍဒၝး ဴဖစ္ေနလိုႛ အေရး႒ကီးကိစၤေတၾ ဆိုင္းထားသင့္တယ္။ ဗုဒၭဟူးေနႚက မနက္ပိုင္း ရက္ရာဇာ ဴဖစ္႓ပီး မၾန္းလၾဲရင္ ဴပႍဒၝး ဴဖစ္တယ္။ ဳကာသပေတးေနႚက ဝၝရမိတၨႂ႒ကီးနဲႚ သမားဴဖႃရက္ေတၾ ဆုံလိုႛ အညံ့ ရႀိတယ္။ ေသာဳကာေနႚကလည္း ဝၝရမိတၨႂငယ္နဲႚ ရက္ပုပ္ေတၾ ဆုံလိုႛ ဴဖစ္နိုင္ရင္ ေရႀာင္သင့္တယ္။ စေနေနႚက သာမန္ရက္ ဴဖစ္႓ပီး တနဂႆႎၾေနႚက ရက္ရာဇာ ေနႚေကာင္းရက္သာ ဴဖစ္တယ္။