စည္းမဵဥ္းစည္းကမ္းမဵား

ယခုကၾန္ယက္ဌာနကို လူဳကီးမင္းမဵား ဝင္ေရာက္ေလ့လာဳကည့္ရႁဴခင္းဴဖင့္ႎႀင့္ သံုးစၾဲဴခင္းဴဖင့္ ေအာက္တၾင္ေဖာ္ဴပမည့္ စည္းမဵဥ္းစည္းကမ္း မဵား၊ ခဵမႀတ္ကဵင့္သံုးမည့္ဥပေဒသမဵားကို ခ႗င္းခဵက္မရႀိ သေဘာတူညီမႁရႀိဴပီး ဴဖစ္သည္ဟု မႀတ္ယူပၝမည္။  ေဖာ္ဴပမည့္ စည္းမဵဥ္းစည္းကမ္းႎႀင့္ ဥပေဒသမဵားကို အခဵိန္အခၝမေရၾး ဴပန္လည္သံုးသပ္ကာ ဴပင္ဆင္ႎုိင္ေကာင္း ဴပင္ဆင္ပၝမည္။  အဆိုပၝဴပင္ဆင္သံုးသပ္မႁမဵားကို လူဳကီးမင္းတိုႛမႀ သေဘာတူညီလုိက္နာမႁ ရႀိရမည္ဴဖစ္သည့္အဴပင္ အခဵိန္အခၝအလိုက္ ဴပင္ဆင္သတ္မႀတ္ခဵက္မဵားကို သံုးသပ္ေလ့လာႎိုင္ရန္ အလိုႛဌာ ယခု စာမဵက္ႎႀာအား မဳကာမဳကာ ဝင္ေရာက္ဖတ္ရႁေလ့လာေစလိုပၝသည္။

etrademyanmar ၏ ထပ္ေဆာင္းဝန္ေဆာင္မႁမဵားအတၾက္၊ လူဳကီးမင္းအေနႎႀင့္ ေလ့လာသူအေနဴဖင့္လည္းေကာင္း၊ အသင္းဝင္အဴဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း မႀတ္ပံုတင္ရန္လိုအပ္ပၝသည္။  etrademyanmar ၏ အသင္းဝင္ဴဖစ္ခၾင့္ ရယူထားဴခင္းဴဖင့္ လူဳကီးမင္း အေနႎႀင့္ etrademyanmr ၏ ဝန္ေဆာင္မႁမဵားဴဖစ္သည့္ ေနာက္ဆံုးရရႀိေသာ ကုန္သၾယ္ေရးဆိုင္ရာသတင္းမဵား၊ ကုန္သၾယ္မႁကို ပံ့ပိုးကူညီေပးမည့္ သိမႀတ္စရာမဵား၊ လူဳကီးမင္းကုန္ပစၤည္းကို ကၾန္ယက္ယႀက္စာမဵက္ႎႀာေပၞတၾင္ ထုတ္ကုန္သၾင္းကုန္ အမဵႂိးအမည္မဵားႎႀင့္ ေဳကာ္ဴငာေပးမႁမဵား၊ ယင္းတိုႛ၏ ကာလေပၝက္ေဈးႎႁန္းမဵား၊ သတင္းမႀတ္တမ္းနမူနာဴပစာမဵက္ႎႀာမဵား၊ help desk?၊ ႎုိင္ငံတကာေငၾလဲလႀယ္ႎႁန္းမဵား၊ အခဵိန္အတၾယ္ အတိုင္းအတာဖလႀယ္မႁဆိုင္ရာ ကိန္းဂဏန္းတန္ဖိုးမဵား၊ မိုးေလဝသ သတင္းမဵားကို လက္လႀမ္းမႀီ သိရႀိေလ့လာဖတ္ရႁႎိုင္မည္ဴဖစ္သည္။  etrademyanmar ၏ စည္းမဵဥ္းစည္းကမ္း ဥပေဒသအားလံုးကို မည္သည့္အသံုး ဴပႂခဵက္မဆို အကဵႂံးဝင္ပၝသည္။ etrademyanmar ၏ ကၾန္ယက္ယႀက္ သတင္းဴဖန္ႛဌာနသိုႛ ဧည့္ေလ့လာသူအဴဖစ္ႎႀင့္ဴဖစ္ေစ၊ အသင္း ဝင္ဴဖစ္ခၾင့္ရယူထားဴပီး စတင္သံုးစၾဲသူဴဖစ္ေစ စည္းမဵည္းဥပေဒမဵား အခဵိန္အခၝအလိုက္ ဴပင္ဆင္သတ္မႀတ္မႁအား သေဘာတူညီမႁရႀိေဳကာင္း တပၝတည္းလက္ခံဴပီး ဴဖစ္ရပၝမည္။

အသင္းဝင္အဴဖစ္မႀတ္ပံုတင္ဴခင္းႎႀင့္ မိမိကိုယ္ပိုင္စကားဝႀက

အသင္းဝင္တိုင္းသည္ မိမိတိုႛ၏ အေရးဳကီးသတင္းအခဵက္အလက္မဵားႎႀင့္ မိမိကိုယ္ပိုင္ သတ္မႀတ္ထားေသာစကားဝႀက္တိုႛ မေပၝက္ဳကားေစရန္ တာဝန္ရႀိသည္။  အသင္းဝင္မႀတ္ပံုတင္ထားသူတိုင္း ဝင္ေရာက္ဳကည့္ရႁေလ့လာမႁတိုင္းတၾင္ အသင္းဝင္ကိုယ္တုိင္ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ အသင္းဝင္မဟုတ္သည့္ တစ္စံုတစ္ေယာက္က အသင္းဝင္သူ၏ သေဘာတူညီမႁေဳကာင့္ သံုးစၾဲဴခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ သေဘာတူညီမႁမရပဲအသံုးဴပႂမႁကိုလည္းေကာင္း အဆိုပၝအသင္းဝင္က တာဝန္ယူရပၝမည္။  အကယ္၍ တစ္စံုတစ္ေယက္က အသင္းဝင္သူ၏ ခၾင့္ဴပႂခဵက္မရပဲ တရားမဝင္သံုးစၾဲဴခင္း (သိုႛ) စကားဝႀက္ေပၝက္ဳကားဴခင္းရႀိခဲ့လ႖င္ အဆိုပၝသံုးစၾဲမႁကို သိလ႖င္သိဴခင္း၊ စကားဝႀက္ေပၝက္ဳကားမႁကိုသိလ႖င္သိဴခင္း အေဳကာင္းဳကားပၝမည္ဟု သေဘာတူရပၝမည္။

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာႎႀင့္သက္ဆိုင္ေသာမႁဝၝဒ

etrademyanmar တၾင္ မႀတ္ပံုတင္ပၝလ႖င္ လူဳကီးမင္း၏အမည္၊ အီးေမးလ္လိပ္စာ၊ စာႎႀင့္ဆက္သၾယ္ႎုိင္မည့္လိပ္စာ၊ ႎိုင္ငံ၊ လိင္၊ အသက္၊ ေမၾးသကၠရာဇ္၊ အသင္းဝင္မည့္အမည္ႎႀင့္ စကားဝႀက္ကို အသိေပးရန္လိုအပ္ပၝသည္။  အသင္းဝင္အဴဖစ္ မႀတ္ပံုတင္စဥ္တၾင္လည္းေကာင္း (သိုႛ) မႀတ္ပံုတင္ဴပီးမႀ ေပၞေပၝက္လာေသာ လိုအပ္ခဵက္မဵားကိုလည္းေကာင္း ကူညီဴဖည့္ဆည္းေပးရန္ အတၾက္ etrademyanmar သည္ ၎စံုစမ္းရရႀိလာေသာ တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ ဝန္ေဆာင္မႁမဵားႎႀင့္ ေရာင္းကုန္မဵားကို လူဳကီးမင္း၏ေအာက္ေဖာ္ဴပပၝ လိုအပ္ခဵက္မဵားအတၾက္ မည္သည့္ဝင္ေရာက္ ဳကည့္ရႁေလ့လာမႁအေတာအတၾင္း အသင္းဝင္မႀ ရရႀိေသာ မည္သည့္သတင္းအခဵက္အလက္ကိုဴဖစ္ေစ၊ ဤကၾန္ယက္ယႀက္သတင္းဌာနမႀ စံုစမ္းရရႀိသည့္ သတင္းအခဵက္အလက္ကိုဴဖစ္ေစ၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထံမႀ ရရႀိလာေသာ အသင္းဝင္တစ္ေယာက္ႎႀင့္ ပတ္သက္ဆက္ႎၾယ္ေသာ သတင္းတစံုတရာကိုဴဖစ္ေစ၊ etrademyanmar ၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာဆိုင္ရာ မူဝၝဒအရ အကဵႂံးဝင္အကဵႂိးသက္ေရာက္ေစမည္ ဴဖစ္သည္။  ၎အဆိုပၝသတင္းကို ရည္ညၿန္းကိုးကားရန္အတၾက္ စုစည္းထားမည္ဴဖစ္သည္။ Bagan Net ၏ ကိုယ္ေရးကုိယ္တာဆိုင္ရာ မႁဝၝဒကို သိလိုပၝလ႖င္ ဤေနရာတၾင္ကလစ္ႎႀိပ္ပၝ။ etrademyanmar သည္ ၎စံုစမ္းရရႀိလာေသာ ဝန္ေဆာင္မႁမဵားႎႀင့္ ေရာင္းကုန္မဵားကို အသင္းဝင္မဵား အသင္းသားအဴဖစ္မႀတ္ပံုတင္စဥ္ ေဖာ္ဴပလိုေသာ လိုအပ္ခဵက္မဵားအတၾက္လည္းေကာင္း (သိုႛ) အသင္းဝင္ဴပီးမႀ ေပၞေပၝက္လာေသာ လိုအပ္ခဵက္မဵားအတၾက္၎ ပ့ံပိုးကူညီဴဖည့္ဆည္းေပးသၾားရန္ ဴဖစ္သည္။

မိတၨႃပၾားခၾင့္ႎႀင့္ ကုန္ပစၤည္း အမႀတ္တံဆိပ္မဵား

      လူဳကီးမင္း၏ လုပ္ငန္းတၾင္းအတၾက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုိယ္ပိုင္အသံုးဴပႂရန္အတၾက္ေသာ္လည္းေကာင္း တစံုတရာမရႀိပၝက ဤကၾန္ယက္ယႀက္ သတင္းဌာနႎႀင့္ သတင္းဌာနမႀေဖာ္ဴပေသာ မည္သည့္သတင္းအခဵက္အလက္ ဖိုင္တၾဲကိုမဆို၊ စာမဵက္ႎႀာတိုင္းကိုမဆုိ etrademyanmar ႎႀင့္ etrademyanmar ကို သတင္းေပးပိုႛသူမဵားက ပိုင္ဆိုင္ပၝသည္။ အဆိုပၝ etrademyanmar တၾင္ ပၝဝင္ေသာ အခဵက္အလက္တစ္စံုတစ္ရာကိုဴဖစ္ေစ၊ တစိတ္ေဒသကိုဴဖစ္ေစ အသံုးဴပႂဴခင္း (သိုႛ) ေအာက္ေဖာ္ဴပပၝ အခဵက္မဵားမႀလၾဲ၍ ဴပန္လည္ထုတ္ေဝဴခင္း၊ အကန္ႛအသတ္မရႀိ တဴခားတစ္ေယာက္အား ဳကည့္ရႁခၾင့္ေပးဴခင္း၊ မိမိပိုင္စာမဵက္ႎႀာအဴဖစ္ ကၾန္ပဵႃတာသိုႛ ထည့္သၾင္းဴခင္း၊ ပံုႎႀိပ္ဴခင္း၊ ဴဖန္ႛေဝဴခင္းစသည့္ ထပ္ဆင့္ပၾားခၾင့္ (သိုႛ) မူပိုင္ခၾင့္ကို ထိခိုက္ေစေသာ မည္သည့္ပံုစံမဵႂိးကို မဆုိ ပိတ္ပင္တားဴမစ္ထားပၝသည္။

ဤကၾန္ယက္ယႀက္ သတင္းဌာနမႀ ေဖာ္ဴပသည့္ ရုပ္ဝတၫႂပစၤည္းမဵားကို လူဳကီးမင္းအေနဴဖင့္ အဆိုပၝေဖာ္ဴပခဵက္မဵားတၾင္ ပၝဝင္သည့္ ထပ္ဆင့္ပၾားခၾင့္ (သိုႛ) မႁပိုင္ခၾင့္ႎႀင့္ ပတ္သက္ေသာ အသိေပး ေဖာ္ဴပခဵက္အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရၾက္ႎိုင္ပၝလ႖င္ လူဳကီးမင္း၏ လုပ္ငန္းတၾင္းအတၾက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္ပိုင္အသံုးဴပႂရန္အတၾက္ေသာ္ လည္းေကာင္း ကၾန္ပဵႃတာသုႛိ ကူးယူထားႎိုင္ပၝသည္။

သိုႛေသာ္ ဤဌာန၏ တရားဝင္ခၾင့္ဴပႂထားခဵက္မရပဲ ဤဌာနမႀ ေဖာ္ဴပခဵက္မဵားကို တစံုတစ္ေယာက္က ဴပန္လည္ထုတ္ေဝဴခင္း၊ ရုပ္သံလၿင့္ဴခင္း၊ ဴပႂဴပင္တည္းဴဖတ္ဴခင္း၊ ဴပန္လည္အသံုးဴပႂဴခင္း၊ တဴခားတစ္ေယာက္ထံသိုႛ လိပ္မူပိုႛဴခင္း၊ တဴခားသတင္းအခဵက္အလက္မဵား စုစည္းႎိုင္ရန္ အသံုးခဵဴခင္းမဵား ဴပႂလုပ္ခၾင့္မရႀိပၝ။

အထက္ေဖာ္ဴပပၝ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႎႀင့္စည္းကမ္း သတ္မႀတ္ခဵက္ႎႀင့္အညီဴဖစ္ဴပီးဴဖစ္သည့္ ဤဌာန၏ သတင္းအခဵက္အလက္၊ ရုပ္ဝတၫႂပစၤည္းတစံုတခု (သိုႛ) ၎တိုႛ၏ အစိတ္အပိုင္းတစံုတစ္ခုကို ဴပန္လည္ထုတ္လုပ္သည့္အခၝတိုင္း (သိုႛ) အသံုးဴပႂသည့္အခၝတိုင္း အဆိုပၝအခဵက္အလက္၊ ရုပ္ဝတၫႂပစၤည္းမဵားသည္ etrademyanmar မႀ ရရႀိပၝေဳကာင္းႎႀင့္ ဤဌာန၏ လိပ္စာဴဖစ္သည့္   www.etrademyanmar.com ကို အသိေပးေဳကဴငာရမည္။

ဤဌာနႎႀင့္ ခဵိတ္ဆက္ထားဴပီး ဤဌာနတၾင္ ထုတ္လၿင့္ရန္ေပးပိုႛထားေသာ စာမဵက္ႎႀာမဵားတၾင္ ပၝဝင္ေသာအခဵက္အလက္မဵားသည္ အဆုိပၝေပးပိုႛသူမဵား၏ မူပိုင္ခၾင့္တၾင္ အကဵႂံးဝင္ဴပီး etrademyanmar မႀ မပိုင္ဆိုင္ပၝ။  အဆိုပၝေပးပိုႛမႁတၾင္ ပၝဝင္ခဵက္တိုင္းကိုလည္း etrademyanmarမႀ သံုးသပ္ေဝဖန္ဴခင္း မရႀိပၝ။  လူဳကီးမင္း အေနဴဖင့္ အဆိုပၝေပးပိုႛခဵက္အား ဴပန္လည္ထုတ္လုပ္ဴခင္း၊ အသံုးဴပႂဴခင္း ကိစၤရပ္တၾင္ အဆိုပၝေပးပိုႛသူခဵမႀတ္ထားေသာ စည္းမဵဥ္းစည္းကမ္းမဵားအရလည္းေကာင္း၊ မိမိသေဘာႎႀင့္ မိမိဴပႂလုပ္ဴခင္းေဳကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္းဟု etrademyanmar မႀ သတ္မႀတ္မည္ဴဖစ္ဴပီး ေပၞေပၝက္လာေသာ အကဵႂိးဆက္မဵားကို လူဳကီးမင္းတၾင္သာ တာဝန္ရႀိပၝသည္။

ဤဌာနမႀ ေဖာ္ဴပသည့္ ကုန္သၾယ္မႁဆိုင္ရာ အမႀတ္တံဆိပ္တၾင္ အကဵႂံးဝင္ေသာ အမႀတ္အသားမဵား၊ တံဆိပ္မဵား၊ ဝန္ေဆာင္မႁသေကႆတမဵားသည္ etrademyanmar ႎႀင့္ အဴခားဌာနမဵား၏ မႀတ္ပံုတင္ထားေသာ ကုန္သၾယ္မႁအမႀတ္တံဆိပ္မဵား ဴဖစ္သည္။  ယင္းအမႀတ္တံဆိပ္မဵားကို ဤဌာနမႀ တရားဝင္ခၾင့္ဴပႂခဵက္မရပဲ တဆင့္ဴပန္လည္ကူးယူေဖာ္ဴပဴခင္း၊ အသံုးဴပႂဴခင္းတိုႛအား တင္းဳကပ္စၾာ တားဴမစ္ပိတ္ပင္ထားပၝသည္။

ခဵိတ္ဆက္ဴခင္း

    ဤသတင္းဌာနႎႀင့္ ခဵိတ္ဆက္လိုပၝလ႖င္ etrademyanmar ကို ဳကိႂတင္အေဳကာင္းဴပီးမႀ ခဵိတ္ဆက္ႎိုင္မည္ဴဖစ္ဴပီး က႗န္ေတာ္တိုႛဘက္မႀ ကၾန္ယက္ခဵိတ္ဆက္မႁကို ရပ္ဆိုင္းရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္ႎႀင့္ တဴပိႂင္နက္ အဆုိပၝခဵိတ္ဆက္မႁကို ရပ္ဆိုင္းေပးရမည္ ဴဖစ္သည္။  ဤဌာနမႀ ထုတ္လၿင့္ဴဖန္ႛခဵိေသာ စာမဵက္ႎႀာတၾင္ပၝဝင္ခဵက္မဵားကို အဴမင္မရႀင္းဴဖစ္ေစမည့္၊ နားလည္မႁရႁပ္ေထၾးသၾားေစမည့္ (သို့) တစံုတရာရႁပ္ေထၾးသၾားေစႎိုင္မည့္ ပံုစံမဵႂိးဴဖင့္ လူဳကီးမင္းဌာနမႀ ခဵိတ္ဆက္ဴခင္း မဴပႂလုပ္ရပၝ။

အတၾင္းေရးႎႀင့္ပတ္သက္ေသာ လ႖ႂိႚဝႀက္သတင္းအခဵက္အလက္မဵား

    etrademyanmar ၏ သတင္းထုတ္ဴပန္ခဵက္တိုင္းသည္ ယင္းသတင္းဌာနႎႀင့္ အသံုးဴပႂသူမဵားသာလ႖င္ မူပိုင္ခၾင့္ရႀိဴပီး သိခၾင့္ရႀိေသာ လဵႂိႚဝႀက္ကန္ႛသတ္ အခဵက္အလက္မဵားဴဖစ္ေဳကာင္း သိရႀိသေဘာေပၝက္ရပၝမည္။  သံုးစၾဲသူတုိင္းသည္ etrademyanmar ႎႀင့္ သေဘာတူညီခဵက္တစံုတရာ ရည္ရၾယ္ခဵက္မဵားကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္မႀလၾဲ၍ အဆိုပၝသတင္းထုတ္ဴပန္ခဵက္မဵားကို တဴခားတစ္ေယာက္သိုႛ ဖၾင့္ခဵဴခင္း၊ သိခၾင့္ေပးဴခင္း၊ တိုက္ရုိက္ (သိုႛ) သၾယ္ဝိုက္ေသာနည္းဴဖင့္ data ေပးေဝဴခင္း၊ ရရႀိသၾားေစဴခင္း မဴပႂလုပ္ပၝဟု သေဘာတူညီရမည္။

etrademyanmar ႎႀင့္ တိုက္ရုိက္မသက္ဆိုင္သူ (သိုႛ) အသင္းဝင္သူ မဟုတ္ေသာအဴခားတစ္ဦး

etrademyanmar ႎႀင့္ တိုက္ရိုက္မသက္ဆိုင္သူ၏ ထုတ္ကုန္၊ ထုတ္လုပ္မႁအဆင့္၊ ပံုႎႀိပ္ထုတ္ေဝဴခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႁတစံုတရာႎႀင့္ ပတ္သက္သည့္ ကုန္အမႀတ္တံဆိပ္၊ ကုန္ပစၤည္းအမည္၊ ထုတ္လုပ္သူ၏ေဳကာ္ဴငာ (သိုႛ) မည္သည့္အခဵက္အလက္ အေဴခအေနကိုမဆို etrademyanmar မႀ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေပးဴခင္း၊ တာဝန္ယူေဴဖရႀင္းေပးရန္ ကတိကဝက္ဴပႂထားဴခင္း၊ ေထာက္ခံခဵက္ေပးဴခင္း မဴပႂလုပ္ထားပၝ။ (သိုႛ) အလားတူတာဝန္ယူမႁ တစံုတရာဴပႂလုပ္မည္၊ တာဝန္ယူမည္ မဟုတ္ပၝ။